Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web domene www.robin.hr i njenih podstranica

Internetska stranica www.robin.hr je u vlasništvu poduzeća Robin d.o.o. koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.robin.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem web stranice www.robin.hr i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.robin.hr (dalje u tekstu: WEB STRANICA) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.robin.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu WEB STRANICE u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe WEB STRANICE vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem WEB STRANICE ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

ROBIN d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. ROBIN d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio WEB STRANICE, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. ROBIN d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge WEB STRANICE u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup WEB STRANICI te pružanju određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

ROBIN d.o.o. nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje WEB STRANICE te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja WEB STRANICE. Korištenjem sadržaja WEB STRANICE, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

Sadržaj, usluge i aplikacije

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama WEB STRANICE , uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet WEB STRANICE, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja ROBIN d.o.o. Usluge WEB STRANICE zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjena.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) WEB STRANICE, poduzeće ROBIN d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje WEB STRANICE.

Korištenje stranice www.robin.hr i njoj pridruženih stranica

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s WEB STRANICOM, a nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu sovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je ROBIN d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.